QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Lê Anh Tuấn

Ngày đăng: 15/01/2020
Mặc định Cỡ chữ
Số/ký hiệu 362/QĐ -VHNTQGVN
Ngày ban hành 16/12/2019
Cơ quan ban hành Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Viện trưởng Bùi Hoài Sơn
Nội dung:

   BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 362 /QĐ -VHNTQGVN                                      Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019                     

                                                                                

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ra ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Xét nhu cầu công tác và năng lực, phẩm chất của cán bộ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Lê Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Phân Viện Trưởng Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế từ ngày 16/12/2019.

Điều 2.  Ông Lê Anh Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ 0,4.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ  ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng: Văn phòng; Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế; Các đơn vị trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và ông Lê Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                                                                               đã ký

- Lưu VT, VP, NĐT.04.                                                                                                  Bùi Hoài Sơn
                 

Các văn bản khác

Luật Điện ảnh Tải về
 • Số/ký hiệu: Luật số: 05/2022/QH15
 • Ngày ban hành: 15/06/2022
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Người ký: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 • Loại văn bản:
Quyết định: Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Tải về
 • Số/ký hiệu: 224/QÐ-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 28/01/2022
 • Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Người ký: Đoàn Văn Việt
 • Loại văn bản: Quyết định
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 Tải về
 • Số/ký hiệu: 1909/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/11/2021
 • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
 • Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 • Loại văn bản: Quyết định
Quyết định: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải về
 • Số/ký hiệu: 1755/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/09/2016
 • Cơ quan ban hành:
 • Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 • Loại văn bản: Quyết định
Chỉ thị: Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 Tải về
 • Số/ký hiệu: 01/CT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 21/04/2020
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Người ký: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh
 • Loại văn bản: Chỉ thị