QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Ngày đăng: 15/01/2020
Mặc định Cỡ chữ
Số/ký hiệu 359/QĐ -VHNTQGVN
Ngày ban hành 16/12/2019
Cơ quan ban hành Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Viện trưởng Bùi Hoài Sơn
Nội dung:

   BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 359 /QĐ -VHNTQGVN                                      Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019                     

                                                                                

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BVHTTDL ra ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Xét nhu cầu công tác và năng lực, phẩm chất của cán bộ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng từ ngày 16/12/2019.

Điều 2.  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà được hưởng phụ cấp chức vụ 0,4.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ  ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng: Văn phòng; Các đơn vị trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                                                                               đã ký

- Lưu VT, VP, NĐT.04.                                                                                                  Bùi Hoài Sơn
                 

Các văn bản khác

Quyết định: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải về
 • Số/ký hiệu: 1755/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/09/2016
 • Cơ quan ban hành:
 • Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
 • Loại văn bản: Quyết định
Chỉ thị: Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 Tải về
 • Số/ký hiệu: 01/CT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 21/04/2020
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Người ký: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh
 • Loại văn bản: Chỉ thị
Công văn: Về việc điều chỉnh Lịch xét côn nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
 • Số/ký hiệu: 50/HĐGSNN
 • Ngày ban hành: 06/04/2020
 • Cơ quan ban hành: Hội Đồng Giáo Sư Nhà Nước
 • Người ký: Ông Trần Anh Tuấn
 • Loại văn bản: Công văn
DANH SÁCH ĐỀ CỬ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Tải về
 • Số/ký hiệu:
 • Ngày ban hành: 28/02/2020
 • Cơ quan ban hành: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • Người ký:
 • Loại văn bản: Thông báo
QUYẾT ĐỊNH: Về việc bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Lê Anh Tuấn
 • Số/ký hiệu: 362/QĐ -VHNTQGVN
 • Ngày ban hành: 16/12/2019
 • Cơ quan ban hành: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • Người ký: Viện trưởng Bùi Hoài Sơn
 • Loại văn bản: Quyết định