Chi tiết nghiên cứu sinh
Lê Thị Thanh
Ngày đăng: 08/04/2015
Mặc định Cỡ chữ

1. Tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2014

- Viết chuyên đề 02 thuộc đề tài: Nghiên cứu tiềm năng di sản văn hóa và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa du lịch tại không gian văn hóa du lịch Thành nhà Hồ và khu du lịch Lam Kinh do PGS.TS Lê Văn Tạo làm chủ nhiệm đề tài.

2. Các bài báo đã công bố

- “Vài nét đặc trưng về tính nhân văn trong mỹ thuật của người Việt”, tập san Thông tin khoa học, Số 10, tháng 1/2010, của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa.

- “Sự đóng góp của mỹ thuật truyền thống vào tạo hình quân rối nước Việt Nam”, Tạp chí Xứ Thanh, Số 196, tháng 11/2011.

- “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật tại trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm học 2011-2012, tại Khoa Sư phạm Nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Vài nét khái quát về kiến trúc chùa Nam Bộ” tập san Thông tin khoa học, Số 02, Tháng 10/2012 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Bác Hồ với Mĩ thuật” đã đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với Văn hóa Việt Nam, Tháng 5/2013 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Vai trò của mặt nền trong hội họa”, tập san Thông tin khoa học, Số 04, 5 Tháng 4/2013 và 10/2013 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Giải pháp xây dựng xưởng thực hành mỹ thuật ứng dụng kết nối xã hội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học của Khoa Mỹ thuật năm học 2013 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Nhân vật bình dân trong tranh khắc kim loại của Rembrandt”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 360, Tháng 06/2014.

- “Edward Hopper – họa sĩ của nghệ thuật ánh sáng và một phong cách độc đáo Mỹ”, Tập san Thông tin Khoa học, Số 06, Tháng 01/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Ngôn ngữ giàu tính triết lý trong tranh khắc kim loại của họa sĩ Albrecht Durer”, Tập san Thông tin Khoa học, Số 07 – Tháng 07/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

3. Biên soạn Tập bài giảng

- Biên soạn Tập bài giảng môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Hội họa, Đồ họa và Sư phạm Mỹ thuật hệ đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, năm 2009.

- Biên soạn Tập bài giảng môn Lịch sử mỹ thuật Thế giới sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Hội họa, Đồ họa và Sư phạm Mỹ thuật hệ đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, năm 2014.

 

Nghiên cứu sinh khác

Vũ Tự Long

Chuyên ngành: 9210221 - Lý luận và Lịch sử Sân khấu
Hướng nghiên cứu: Tính hiện đại của sân khấu chèo quân đội từ năm 1991 đến nay
Chi tiết

Huỳnh Hồng Diễm

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân tộc của người Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết

Nguyễn Phương Việt

Chuyên ngành: 9210101 - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo hình trang phục truyền thống nữ dân tộc Pà Thẻn
Chi tiết

Đoàn Thị Thanh Vân

Chuyên ngành: 9229040 - Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật của một số giá văn hầu đồng ở lễ hội Phủ Dày tỉnh Nam Định
Chi tiết

Nguyễn Viết Hưng

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình
Chi tiết