Chi tiết nghiên cứu sinh
Đặng Thị Thanh Hoa
Ngày đăng: 26/09/2014
Mặc định Cỡ chữ

3.1. Sách (tên sách, tác giả (viết chung, riêng, chủ biên, biên soạn, biên dịch...), năm xuất bản, nhà xuất bản)

- Đỗ Mạnh Cương, Đặng Thị Thanh Hoa (2007), Checklist of dragonfly from Vietnam, Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội. (thực hiện chung)

3.2. Các công trình nghiên cứu (Cấp Nhà nước, Bộ/Tỉnh, Viện/Trường/Cơ sở) (chỉ ghi số lượng công trình làm chủ nhiệm đề tài) (0 công trình)

3.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước, quốc tế (Chỉ ghi số lượng bài): 6 bài

Nghiên cứu sinh khác

Vũ Tự Long

Chuyên ngành: 9210221 - Lý luận và Lịch sử Sân khấu
Hướng nghiên cứu: Tính hiện đại của sân khấu chèo quân đội từ năm 1991 đến nay
Chi tiết

Huỳnh Hồng Diễm

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân tộc của người Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết

Nguyễn Phương Việt

Chuyên ngành: 9210101 - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo hình trang phục truyền thống nữ dân tộc Pà Thẻn
Chi tiết

Đoàn Thị Thanh Vân

Chuyên ngành: 9229040 - Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật của một số giá văn hầu đồng ở lễ hội Phủ Dày tỉnh Nam Định
Chi tiết

Nguyễn Viết Hưng

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình
Chi tiết