Chi tiết nghiên cứu sinh
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày đăng: 05/03/2012
Mặc định Cỡ chữ

1. Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Nghề sơn mài truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (300), tr. 47-51.

2. Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Vài nét khái lược về nghệ thuật sơn mài Trung Hoa”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, 3 (31), tr. 55-58.

3. Nguyễn Thị Lan Hương (2010), “Sơn mài: nghề thủ công truyền thống ở Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, 1 (33), tr. 41-46.

4. Nguyễn Thị Lan Hương (2011), “Najeon Chilgi - đỉnh cao của nghệ thuật sơn mài Hàn Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, 2 (38), tr. 45-48.

5. Nguyễn Thị Lan Hương (2012), “Biến đổi để tồn tại và phát triển: xu hướng của làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay (qua nghiên cứu một số làng nghề sơn truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ)”, Tạp chí Văn hóa học, (4), tr. 49-64.

6. Nguyễn Thị Lan Hương (2013), “Bối Khê - Làng nghề sơn truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ”, Tạp chí Dân tộc học, 1&2 (180), tr. 89-93.

7. Nguyễn Thị Lan Hương (2013), “Nghề sơn truyền thống Việt Nam trong bối cảnh đương đại”, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, 1 (45), tr. 36-42.

8. Nguyễn Thị Lan Hương (2013), “Nghề sơn truyền thống Việt Nam trong bối cảnh đương đại” (tiếp theo), Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật, 2 (46), tr. 54-59.

 

 

Nghiên cứu sinh khác

Vũ Tự Long

Chuyên ngành: 9210221 - Lý luận và Lịch sử Sân khấu
Hướng nghiên cứu: Tính hiện đại của sân khấu chèo quân đội từ năm 1991 đến nay
Chi tiết

Huỳnh Hồng Diễm

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân tộc của người Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết

Nguyễn Phương Việt

Chuyên ngành: 9210101 - Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tạo hình trang phục truyền thống nữ dân tộc Pà Thẻn
Chi tiết

Đoàn Thị Thanh Vân

Chuyên ngành: 9229040 - Văn hoá học
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật của một số giá văn hầu đồng ở lễ hội Phủ Dày tỉnh Nam Định
Chi tiết

Nguyễn Viết Hưng

Chuyên ngành: 9229042 - Quản lý văn hoá
Hướng nghiên cứu: Quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ở tỉnh Ninh Bình
Chi tiết