Thông báo nghe giảng chuyên đề của GS Justin O'Connor

Ngày đăng: 05/07/2022 Lượt xem: 84
Mặc định Cỡ chữ

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         

 

 

    Số: 222/TB - VHNTVN                                                                                                                     Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc nghe giảng chuyên đề

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo tổ chức buổi giảng chuyên đề của GS Justin O’Connor, Giáo sư ngành Kinh tế Văn hoá, Trường Đại học Nam Úc, Adelaide, Australia.

Nội dung 1: Góc nhìn lịch sử về ý tưởng các ngành công nghiệp văn hoá/ sáng tạo và thành phố sáng tạo (từ 9h00 đến 12h00, thứ hai, ngày 25/07/2022).

Nội dung 2: Thực trạng và một số thách thức đối với các chính sách văn hoá hiện tại (từ 9h00 đến 12h00, thứ ba, ngày 26/07/2022).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Để tham gia buổi nghe giảng chuyên đề, quý vị quan tâm vui lòng gửi đăng ký tham gia trước ngày 15/07/2022 cho CV. Nguyễn Lý Hoà, SĐT: 0383.313188, Email: nguyenlyhoa@gmail.com. Nội dung đăng ký theo mẫu sau:

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ E-mail

...

….

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                            

- Các đơn vị;   

- Lưu VT, KHĐTHTQT (1), LH.45.                                                     

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương

Bình luận