Thông báo: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam

Ngày đăng: 01/11/2021 Lượt xem: 82
Mặc định Cỡ chữ

      BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                          VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        Số: 419/TB - VHNTVN                                                                                       Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về

Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

 

Thực hiện Quyết định số 551/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về “Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam” nhằm mục đích trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Lãnh đạo đơn vị, trưởng, phó phòng ban chuyên môn, cán bộ các đơn vị, Sở và các Trường thuộc Bộ.

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/12/2021 đến 18/12/2021

3. Địa điểm: Hải Phòng

4. Mục đích và nội dung chương trình học

a) Mục đích lớp học

- Trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

- Giới thiệu, hướng dẫn học viên áp dụng kiến thức cho lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình.

b) Nội dung chương trình học

- Giới thiệu về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam;

- Khái quát về các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam;

- Tìm hiểu về vai trò của các không gian sáng tạo trong việc tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam;

- Giới thiệu các thực trạng và định hướng phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam;

- Tìm hiểu về vai trò của tư nhân, các tổ chức phi chính phủ trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam;

- Khảo sát thực tiễn hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa qua mô hình không gian sáng tạo.

5. Giấy chứng nhận: Cuối khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

6. Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên do đơn vị cử đi học chi trả theo quy định hiện hành.

Kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp học gửi đăng ký trước ngày 30/11/2021. Nếu đơn vị nào cần hỗ trợ liên hệ đi lại, ăn, ở có thể đăng ký với ban tổ chức bằng cách điền vào mẫu đăng ký dưới đây là hoặc không).

Mẫu đăng ký:

TT

Họ và tên, ngày/tháng/ năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại

Địa chỉ liên hệ

Email

Đăng kí hỗ trợ liên hệ ăn, ở

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38569158

Phụ trách lớp: Mai Hương (0904773477); Trần Hiên (0988277386).

Email: maihuong_vhnt@yahoo.com; tranhien1510@yahoo.com.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:                                                    

- Các đơn vị theo danh sách;

- Phó Viện trưởng phụ trách (để báo cáo);

- Lưu VT; KHĐTHTQT (1); TH.100.                                                           

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã kỹý

 

Hoàng Thị Bình

Bình luận