Thông báo: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Văn hoá truyền thông

Ngày đăng: 01/11/2021 Lượt xem: 74
Mặc định Cỡ chữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                          VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        Số: 418/TB - VHNTVN                                                                                       Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về

Văn hóa truyền thông

Thực hiện Quyết định số 551/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Văn hóa truyền thông nhằm mục đích trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về văn hóa truyền thông ở Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Lãnh đạo đơn vị, trưởng, phó phòng ban chuyên môn, cán bộ các đơn vị, Sở và các Trường thuộc Bộ.

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 25/11/2021 đến 27/11/2021

3. Địa điểm: tại Hà Nội

4. Hình thức học: Trực tiếp và trực tuyến

5. Mục đích lớp học

- Trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn hóa và truyền thông

- Giới thiệu, hướng dẫn học viên áp dụng kiến thức cho lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình.

6. Giấy chứng nhận: Cuối khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về Văn hóa truyền thông

7. Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn, ở của học viên do đơn vị cử đi học chi trả theo quy định hiện hành (nếu có).

Kính đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp học gửi đăng ký trước ngày 19/11/2021. Nếu đơn vị nào cần hỗ trợ liên hệ đi lại, ăn, ở có thể đăng ký với ban tổ chức bằng cách điền vào mẫu đăng ký dưới đây là hoặc không).

Mẫu đăng ký:

TT

Họ và tên, ngày/tháng/ năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại

Địa chỉ liên hệ

Email

Đăng kí hỗ trợ liên hệ ăn, ở

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38569158

Phụ trách lớp: Mai Hương (0904773477); Trần Hiên (0988277386),

Email: maihuong_vhnt@yahoo.com; tranhien1510@yahoo.com

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các đơn vị theo danh sách;

- Phó Viện trưởng phụ trách (để báo cáo);

- Lưu VT; KHĐTHTQT (1); TH.100.                                                           

 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã kỹý

Hoàng Thị Bình

Bình luận