Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hữu Đức

Ngày đăng: 30/09/2021 Lượt xem: 88
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam gửi đăng thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện:

Yếu tố truyền thống trong nghệ thuật sắp đặt Việt Nam giai đoạn 1995 - 2018

Của NCS: Nguyễn Hữu Đức

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật 

Mã số: 9210101

gồm 6 file bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh (chi tiết đính kèm dưới dây)

 

Bình luận