Chi tiết cán bộ Viện
Nguyễn Đức Hoà
Ngày đăng: 29/01/2011
Mặc định Cỡ chữ

1. Sơ l­ược tiểu sử

Năm sinh: 17-9-1954

Quê quán: Vân Tương, Tiên Du, Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác: Phòng Thông tin - Thư viện.

Học vị: Cử nhân Năm: 1984

2. Quá trình công tác

- Từ tháng 8/1986 đến 1988: cán bộ phòng Tư liệu Viện Âm nhạc và Múa.

- Từ 1989 đến nay: Viện Văn hóa - Thông tin