Sách hàng năm

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Năm xuất bản: 2010
Sách giấy: 10.000đ
Số lượng: 4
/ 0
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Nguyễn Chí Bền (Ch.b)

Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Xuân Kính, Lê Quý Đức…

Năm xuất bản: 2010

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Giới thiệu:

Bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và Nhà nước ra đã xác định: xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, văn hóa Việt Nam cần mở rộng giao lưu với thế giới, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại nhằm không ngừng làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc, thúc đẩy tiến trình phát triển chung của đất nước.

Cuốn sách Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là những khảo cứu của tập thể tác giả, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về nền văn hóa Việt Nam theo dòng chảy lịch sử từ quá khứ đến đương đại. Phân tích những cơ hội và thách thức của quá trình này đối với văn hóa Việt Nam. Qua việc khảo sát quá trình giao lưu, tiếp biến của văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khác trong suốt chiều dài lịch sử, cuốn sách bước đầu rút ra những bài học kinh nghiệm cho văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, cuốn sách xác định những phương hướng, mục tiêu chủ yếu nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trân trọng giới thiệu!