Sách hàng năm

Văn hóa tiếp cận lý luận và thực tiễn

Năm xuất bản: 2006
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

Giới thiệu:

Nguyễn Tri Nguyên là một trong số những người đi đầu và dành nhiều tâm sức cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết văn hóa học ở Việt Nam. Ông đã thuyết trình chuyên đề “Khoa học văn hóa - khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu” ở nhiều lớp nghiên cứu sinh thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Các bài viết của ông được đăng tải trên các số Thông báo khoa học của Viện. Và công trình “Văn hóa, tiếp cận lý luận và thực tiễn” đã được xuất bản. Trong tác phẩm này, phần tiếp cận lý luận, tác giả thuyết minh những tiền đề quốc tế và quốc gia của văn hóa học, khẳng định có thể phát triển một ngành văn hóa học Việt Nam. Văn hóa học, theo ông “đã trở thành một khoa học mới có tính liên ngành với khoa học văn bản và ký hiệu học văn hóa và với nhân học văn hóa, dân tộc học và xã hội học văn hóa”… Phần tiếp cận thực tiễn, từ Đề cương văn hóa Việt Nam 1943, Văn hóa sinh thái, lễ hội cổ truyền… đến thiết chế văn hóa khu công nghiệp… đã được tác giả phân tích sâu trong khảo cứu này.

Trân trọng giới thiệu!