Sách hàng năm

Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đổi mới và hội nhập

Năm xuất bản: 2019
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Gới thiệu:

Nhà xuất bản: Sân khấu

Giới thiệu:

Cuốn sách là tập hợp các công trình nghiên cứu được công bố trong tạp chí chuyên ngành, sách, hội thảo khoa học… Cuốn sách bao gồm ba phần. Phần I: Một số vấn đề của văn hóa nghệ thuật thời kỳ đổi mới. Những vấn đề tác giả bàn luận trong các bài nghiên cứu ở phần này khá rộng, liên quan tới nhiều khía cạnh, đối tượng: từ vấn đề giao lưu, hợp tác quôc tế về văn hóa đến mối quan hệ giữa giao lưu văn hóa với phát triển kinh tế, từ công tác bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa, cho đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam… Phần II : Sân khấu – những vấn đề suy ngẫm, tập hợp những bài nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật sân khấu, các bài viết về sân khấu kịch nói hiện đại lẫn sân khấu truyền thống dân tộc Tuồng, Chèo, Cải lương, Rối... Phần III:  Nghệ sỹ - sáng tạo, gồm những công trình nghiên cứu về công việc sáng tác của người nghệ sĩ: tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sỹ… những thành tố cơ bản nhất cấu thành nên loại hình nghệ thuật tổng hợp sân khấu.

Trân trọng giới thiệu.